nnpc.net
当前位置:首页 >> C语言编程:给一个不多于5位的正整数,要求(1)求出... >>

C语言编程:给一个不多于5位的正整数,要求(1)求出...

1234

#include<stdio.H> int main() { unsigned int x=1, i=0; unsigned char c[5]={0}; while(1) { printf("输入正整数x(不超过5位):"); scanf("%u",&x); if(x/100000) { printf("超过范围!\n"); continue; } i=0; do { c[i++]=x%10; }while(x /= 10); printf("%d位数\n",i); while(i >0) printf("%d ",c[--i]); putchar('\n'); } return 0; }

#include //无误及时采纳回答 int main() { int n; int count=0,i,a[5]; printf ("输入一个不多于5位正整数(0~99999):\n"); scanf("%d",&n); if (n=100000) { printf ("输入的数不合法\n"); } else { while(1) { a[count]=n%10; n=n/10; if(n==0) {

#include "stdio.h"void main(){unsigned long int a=0;//用int可能会溢出//int flag=0;int b[5];//以下部分用于判断数据的位数//while(flag==0){printf("Input the number\n");scanf("%ld",&a);if(a>0&&a=10&&a=100

99 判断是4位的 x>99 判断是3位的 x>9 判断是2位的 x<10 判断是2位的 用if . elseif .至于逆序,你可以以整除的方式 另外,团IDC网上有许多产品团购,便宜有口碑

原数是x,数逆序打印出各位数字, 可以顺便计算位数s:s=0; while(x>0) { printf("%d", x%10); x=x/10; s++; }

#include#includevoid mian(){int num,i,temp[5];printf("请输入一个低于5位的整数\n");scanf("%d",&num);for(i=0;i 评论0 0 0

1. 求出它是几位数#include <stdio.h> int main() { int n,m; printf("请输入一个正整数:"); scanf("%d",&n); if(n<=0) { printf("输入错误!\n"); } else { m=0; while(n>0) { m++; n=n/10; } printf("这是一个%d位数!\n",m); } return 0; }2.分别

#include<stdio.h>void main(){ int a,b,c,d,sum=1,prin[5]; printf("请输入一个不超过五位的数:"); scanf("%d",&a); if(a<=99999) { d=a; for(c=0;c<=5&&a/10!=0;c++) { sum=sum+1; a/=10; } system("cls"); printf("你输入的数是:%d位数

#include"stdio.h" main() { int a,x,n=0; scanf("%d",&a); while(a!=0) { a=a/10; x=a%10; printf("%d",x+1); n++; } printf("\n%d",n); } 上面那步有错误,这个正确 ,程序里面需要什么提示啊什么 自己加

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.nnpc.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com