nnpc.net
当前位置:首页 >> C语言编程,假设x是一个整数,写一个程序:从键盘... >>

C语言编程,假设x是一个整数,写一个程序:从键盘...

#include "stdio.h"int main(){ int x,y; scanf("%d",&x); y=2*x+5; printf("%d",y);}

#include "stdio.h" #include "math.h" int main() { int x,y,z; double s; int i = 0; scanf("%d %d", &x, &y); s = pow(x, y); printf("%d^%d=%.lf\n", x, y, s); z = s; while (i < 3 && z) { printf("%d ", z % 10); z /= 10; i++; } return...

#include#includevoid main(){int i,x,y,z;int s[3];scanf("%d,%d",&x,&y);z=pow(x,y);for(i=0;i0;i--)//逆序printf("%d",s[i-1]);}按照你的程序改的。 %d不能输出浮点数。 这个程序的问题在于取值范围受到int的限制(32位,20亿多点)

#include int main() { unsigned int n; printf("请输入一个正整数:"); scanf("%d",&n); if(n%2==0) printf("偶数\n"); else printf("奇数\n"); return 0; }

#include #define Pi 3.1415926 int main() { int a[11],i,x; printf("请输入10个由小到大的整数:\n"); for(i=0;i=0&&a[i]>x;i--) a[i+1]=a[i]; a[i+1]=x; printf("插入后的数组:\n"); for(i=0;i

#include void main(){ int a,sum=0; printf("请输入一个大于0的正整数~~"); scanf("%d",&a); while(a!=0) //循环结束的条件是 a等于 0 { sum+=a%10;// a%10 的作用是取a这个数的个位 比如 108除以10的余数是不是8 a/=10;//执行上一句代码之后还...

我直接写核心了: int a[10]; for (i=1;i

#include #include int main(){ int n=0; char ch; while((ch=getchar())!='\n') { n+=ch-'0'; } printf("%d\n",n); system("pause");}

#include int main() { int n,sum=0; printf("请输入一个整数:"); scanf("%d",&n); while(n) { sum = sum+n%10; n /= 10; } printf("%d",sum); }

#include #include #define NUM 20int main() {int in, flag = 1;float max;scanf("%d", &in);//求输入数的开平方根max = sqrt((float)in);for (int i = 2; i

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.nnpc.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com